خانه / تفحص شهدا / شهدای تفحص / شهید حاج محمود توکلی / خاطرات شهید محمود توکلی