خانه / تفحص شهدا / شهدای تفحص / شهید محمد پازوکی طرودی