خانه / تفحص شهدا / شهدای تفحص / شهید داریوش صیفی کار