خانه / تفحص شهدا / شهدای تفحص / شهید علی اشرف مالمیر