خانه / تفحص شهدا / شهدای تفحص / شهید قربانعلی جمشیدی