خانه / تفحص شهدا / شهدای تفحص / شهید حمید علی بقالی