خانه / تفحص شهدا / شهدای تفحص / شهید سید امیر تشت زرین / فیلم شهید سید امیر تشت زرین