خانه / تفحص شهدا / شهدای تفحص / شهید سید امیر تشت زرین / تصاویر شهید سید امیر تشت زرین