خانه / تفحص شهدا / شهدای تفحص / شهید محمدرضا رسولی / تصاویر شهید محمدرضا رسولی