خانه / تفحص شهدا / شهدای تفحص / شهید مجید پازوکی / فیلم شهید مجید پازوکی