خانه / نمایش جزییات خبر

پیکر مطهر 25 شهید ژاندرمری(ناجا) شناسایی گردید+مشخصات

پیکر مطهر 25 شهید ژاندرمری(ناجا) شناسایی گردید+مشخصات
هویت پیکر مطهر ۲۵ شهید از ۵۴ شهید تازه تفحص شده ناجا(ژاندارمری) شناسایی شد.

به گزارش پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی تفحص شهدا، هویت پیکر مطهر ۲۵ شهید از  ۵۴ شهید تازه تفحص شده ناجا(ژاندارمری) شناسایی شد.
پیکر های مطهر و نورانی شهدا ژاندارمری(ناجا) که در تک دشمن در سال ۶۷، منطقه زبیدات به شهادت رسیده‌ بودند شناسایی گردید. 
مشخصات این شهدا به شرح زیر است:

شهیدبهمن بنی مالک

شهید والامقام "بهمن بنی مالک" فرزند عبدالله، متولد سال 46 و اعزامی از استان خوزستان می باشد. این شهید بزرگوار سال 67 به جنگ اعزام و در درگیری تک دشمن 67، منطقه عملیاتی زبیدات به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

شهیدحسین فلاح 
شهید والامقام "حسین فلاح " فرزند شیخ علی، متولد سال 48 و اعزامی از استان خوزستان می باشد. این شهید بزرگوار سال 67 به جنگ اعزام و در درگیری تک دشمن 67، منطقه عملیاتی زبیدات به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
شهید علیرضا بدرخانی

شهید والامقام "علیرضا بدرخانی " فرزند پناه علی، متولد سال 46 و اعزامی از استان خوزستان می باشد. این شهید بزرگوار سال 67 به جنگ اعزام و در درگیری تک دشمن 67، منطقه عملیاتی زبیدات به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

شهید علیرضا روشن

شهید والامقام "علیرضا روشن " فرزند حیدرعلی، متولد سال 47 و اعزامی از استان خوزستان می باشد. این شهید بزرگوار سال 67 به جنگ اعزام و در درگیری تک دشمن 67، منطقه عملیاتی زبیدات به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

شهیدمظفر کریم زاده باقرآبادی 
شهید والامقام "مظفر کریم زاده باقرآبادی " فرزند جعفر، متولد سال 45 و اعزامی از استان فارس می باشد. این شهید بزرگوار سال 67 به جنگ اعزام و در درگیری تک دشمن 67، منطقه عملیاتی زبیدات به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
شهید علیرضا تمدن

شهید والامقام "علیرضا تمدن " فرزند ابوالفضل، متولد سال 44 و اعزامی از استان تهران می باشد. این شهید بزرگوار سال 67 به جنگ اعزام و در درگیری تک دشمن 67، منطقه عملیاتی زبیدات به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

شهیدقاسم سالمی
شهید والامقام "قاسم سالمی " فرزند غلام، متولد سال 45 و اعزامی از استان خوزستان می باشد. این شهید بزرگوار سال 67 به جنگ اعزام و در درگیری تک دشمن 67، منطقه عملیاتی زبیدات به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
شهید مهدی کاظمی
شهید والامقام "مهدی کاظمی " فرزند حاجی، متولد سال 42 و اعزامی از استان خوزستان می باشد. این شهید بزرگوار سال 67 به جنگ اعزام و در درگیری تک دشمن 67، منطقه عملیاتی زبیدات به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
شهیدعبدالعلی ثانی زاده 
شهید والامقام "عبدالعلی ثانی زاده " فرزند عبدالحسین، متولد سال 47 و اعزامی از استان خوزستان می باشد. این شهید بزرگوار سال 67 به جنگ اعزام و در درگیری تک دشمن 67، منطقه عملیاتی زبیدات به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
شهید مهدی چیت سازان

شهید والامقام "مهدی چیت سازان " فرزند عبدالکریم، متولد سال 44 و اعزامی از استان خوزستان می باشد. این شهید بزرگوار سال 67 به جنگ اعزام و در درگیری تک دشمن 67، منطقه عملیاتی زبیدات به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

شهیدجعفر رزمخواه

شهید والامقام " جعفر رزمخواه " فرزند محمدحسین، متولد سال 48 و اعزامی از استان زنجان می باشد. این شهید بزرگوار سال 67 به جنگ اعزام و در درگیری تک دشمن 67، منطقه عملیاتی زبیدات به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

شهید داوود قیداری
شهید والامقام "داوود قیداری " فرزند نادعلی، متولد سال 42 و اعزامی از استان تهران می باشد. این شهید بزرگوار سال 67 به جنگ اعزام و در درگیری تک دشمن 67، منطقه عملیاتی زبیدات به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
شهیدمحمد شیرقاضی 

شهید والامقام "محمد شیرقاضی " فرزند اسماعیل، متولد سال 45 و اعزامی از استان البرز می باشد. این شهید بزرگوار سال 67 به جنگ اعزام و در درگیری تک دشمن 67، منطقه عملیاتی زبیدات به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

شهید سعید شکریان ده کردی

شهید والامقام "سعید شکریان ده کردی " فرزند مصطفی، متولد سال 46 و اعزامی از استان خوزستان می باشد. این شهید بزرگوار سال 67 به جنگ اعزام و در درگیری تک دشمن 67، منطقه عملیاتی زبیدات به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

شهیدعلی زارعکار
شهید والامقام "علی زارعکار " فرزند همتعلی، متولد سال 47 و اعزامی از استان البرز می باشد. این شهید بزرگوار سال 67 به جنگ اعزام و در درگیری تک دشمن 67، منطقه عملیاتی زبیدات به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
شهید عباس دانایی پور(بی اطلاع)
شهید والامقام "عباس دانایی پور(بی اطلاع) " فرزند فرهاد، متولد سال 46 و اعزامی از استان فارس می باشد. این شهید بزرگوار سال 67 به جنگ اعزام و در درگیری تک دشمن 67، منطقه عملیاتی زبیدات به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
شهیدمحمود نیستانی

شهید والامقام "محمود نیستانی " فرزند غلام علی، متولد سال 48 و اعزامی از استان خوزستان می باشد. این شهید بزرگوار سال 67 به جنگ اعزام و در درگیری تک دشمن 67، منطقه عملیاتی زبیدات به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

شهیدمحمدعلی پوربختیاری

شهید والامقام "محمدعلی پوربختیاری " فرزند شکرالله، متولد سال 40 و اعزامی از استان خوزستان می باشد. این شهید بزرگوار سال 67 به جنگ اعزام و در درگیری تک دشمن 67، منطقه عملیاتی زبیدات به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

شهیدعلی مراد ناصری

شهید والامقام "علی مراد ناصری " فرزند محمدباقر، متولد سال 47 و اعزامی از استان خوزستان می باشد. این شهید بزرگوار سال 67 به جنگ اعزام و در درگیری تک دشمن 67، منطقه عملیاتی زبیدات به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

شهیدفریدون بابادی

شهید والامقام "فریدون بابادی " فرزند علیرضا، متولد سال 45 و اعزامی از استان خوزستان می باشد. این شهید بزرگوار سال 67 به جنگ اعزام و در درگیری تک دشمن 67، منطقه عملیاتی زبیدات به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

شهیدغلامرضا هیبتی 

شهید والامقام "غلامرضا هیبتی " فرزند حسین، متولد سال 47 و اعزامی از استان خوزستان می باشد. این شهید بزرگوار سال 67 به جنگ اعزام و در درگیری تک دشمن 67، منطقه عملیاتی زبیدات به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

شهیدمحسن ملکیان

شهید والامقام "محسن ملکیان " فرزند رضا، متولد سال 44 و اعزامی از استان اصفهان می باشد. این شهید بزرگوار سال 67 به جنگ اعزام و در درگیری تک دشمن 67، منطقه عملیاتی زبیدات به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

شهیدحسین امانت تاب

شهید والامقام "حسین امانت تاب " فرزند جواد، متولد سال 46 و اعزامی از استان تهران می باشد. این شهید بزرگوار سال 67 به جنگ اعزام و در درگیری تک دشمن 67، منطقه عملیاتی زبیدات به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

شهیدمحمدرضا توکلی

شهید والامقام "محمدرضا توکلی " فرزند براتعلی، متولد سال 47 و اعزامی از استان خوزستان می باشد. این شهید بزرگوار سال 67 به جنگ اعزام و در درگیری تک دشمن 67، منطقه عملیاتی زبیدات به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

شهیدصبور رستمی 
شهید والامقام "صبور رستمی" فرزند شجاع، متولد سال 48 و اعزامی از استان زنجان می باشد. این شهید بزرگوار سال 67 به جنگ اعزام و در درگیری تک دشمن 67، منطقه عملیاتی زبیدات به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
همچنین گفتنی است، پیکر مطهر ۱۱۹ شهید دوران دفاع مقدس که طی عملیات اخیر تفحص توسط کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح کشف شده‌اند صبح روز پنج شنبه ۱۳ مهرماه ۹۶ از طریق مرز شلمچه وارد کشور شدند. ۵۴ شهید از این شهدا از شهدا ژاندارمری بودند که توسط تک دشمن در سال ۶۷ در منطقه زبیدات به شهادت رسیده‌اند. طبق اعلام کمیته مفقودین هویت پیکر مطهر ۲۵ شهید از  این ۵۴ شهید تازه تفحص شده ناجا(ژاندارمری) شناسایی شد.
۱۰ آبان ۱۳۹۶
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۶
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید