خانه / مکتوبات / شعر / مقدمه
شکی نیست که شعر ، یک ثروت ملی است .
اگر کسی در این تردید بکند ،
در یکی از بدیهی ترین مسائل تردید کرده است .
شعر ، یک ثروت بزرگ و پر ثمر برای هر کشوری است .
اولا باید این ثروت را ایجاد کرد ،
ثانیا باید آن را روز به روز افزایش داد که دچار خسران و کم آمدن و کاهش نشود ،
ثالثا باید از آن برای نیازهای کشور ، یک استفاده بهتر و برتر کرد.
حالا مسئله ی شهید و شهادت که تمام شدنی نیست
و واقعا هیچ وقت تمام نمی شود....
این ثروت عظیم شعر که یک ثروت ملی و یک ثروت عظیم ماندگار هست،
در این راه ها باید مصرف بشود.
 
مقام معظم رهبری