وداع با پیکر شهید تازه تفحص شده عیسی شجاعی 23 خرداد 1402

وداع با پیکر شهید تازه تفحص شده عیسی شجاعی 10

وداع با پیکر شهید تازه تفحص شده عیسی شجاعی 8

وداع با پیکر شهید تازه تفحص شده عیسی شجاعی 7

وداع با پیکر شهید تازه تفحص شده عیسی شجاعی 6

وداع با پیکر شهید تازه تفحص شده عیسی شجاعی 9

وداع با پیکر شهید تازه تفحص شده عیسی شجاعی 5

وداع با پیکر شهید تازه تفحص شده عیسی شجاعی 4

وداع با پیکر شهید تازه تفحص شده عیسی شجاعی 3

وداع با پیکر شهید تازه تفحص شده عیسی شجاعی 2

وداع با پیکر شهید تازه تفحص شده عیسی شجاعی 1